امروز: پنجشنبه, ۱, فروردین, ۱۳۹۸
خانه برچسب ها Drug T

برچسب: drug T

TRIPLE SULFA – تریپل سولفا واژینال

نام لاتین: triple sulfa نام فارسی: تریپل سولفا مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: سولفونامید، آنتی‌بیوتیک واژینال اشکال دارویی: کرم/پماد واژینال Vag. Cream: Sulfathiazole 3.4% + Sulfacetamide...

TRIAMCINOLONE NN – تریامسینولون ان ان

نام لاتین: triamcinolone nn نام فارسی: تریامسینولون مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: ترکیب استروئید موضعی‌، آنتی‌بیوتیک و ضدقارچ اشکال دارویی: پماد موضعی Top. Oint: (Triamcinolone 1mg+Neomycin...

TRIFLUOPERAZINE – تری فلوئوپرازین

نام لاتین: trifluoperazine نام فارسی: تری فلوپرازین مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: فنوتیازین پیپرازینی‌، آنتی‌دوپامینرژیک‌، آنتی‌سایکوتیک‌، ضداستفراغ اشکال دارویی: قرص Coated Tab: 1mg, 2mg, 5mg, 10mg آمپول...

TRIAMCINOLONE ACETONIDE – تریامسینولون

نام لاتین: triamcinolone acetonide نام فارسی: تریامسینولون استوناید مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: گلوکوکورتیکوئید صناعی سریع‌الاثر - ضدالتهاب‌، ایمونوساپرسانت اشکال دارویی: آمپول تزریقی Inj: 40mg/ml -...

TRAZODONE – ترازودون

نام لاتین: trazodone نام فارسی: ترازودون مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: ضدافسردگی - ضدنورالژی اشکال دارویی: Scored F.C Tab: 50mg فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر: دارای اثر...

TRIAMCINOLONE – تریامسینولون موضعی

نام لاتین: triamcinolone topical نام فارسی: تریامسینولون موضعی مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: کورتیکوستروئید صناعی موضعی با قدرت اثر متوسط -‌ ضدالتهاب اشکال دارویی: پماد موضعی...

TRANYLCYPROMINE – ترانیل سیپرومین

نام لاتین: tranylcypromine نام فارسی: ترانیل سیپرومین مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مـهارکننده مونو آمین اکسـیداز (MAOI) ضـدافسـردگی‌، ضدپانیک‌، پروفیلاکسی سردرد عروقی و استرس اشکال...

TRAMADOL – ترامادول

نام لاتین: tramadol نام فارسی: ترامادل مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: آنالژزیک اپیوئیدی (ضد درد) اشکال دارویی: آمپول تزریقی Inj: 50mg/mL (1ml) قرص دیر رهش S.R. Tab:...

TOPIRAMATE – توپیرامات

نام لاتین: topiramate نام فارسی: توپیرامات مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مونوساکارید سولفامات‌دار - ضد تشنج اشکال دارویی: قرص روکشدار Coated Tab: 25mg, 50mg, 100mg, 200mg فارماکوکینتیک...

TICLOPIDINE – تیکلوپیدین

نام لاتین: ticlopidine نام فارسی: تیکلوپدین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: مشتقات تینوپیریدین - آنتی‌ترومبوتیک‌، مهارکننده تجمع پلاکتی اشکال دارویی: قرص F.C Tab: 250mg فارماکوکینتیک – دینامیک...

TETRACYCLINE – تتراسیکلین

نام لاتین: tetracycline نام فارسی: تتراسایکلین مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی: آنتی‌بیوتیک وسیع‌الطیف‌، مشتق استرپتومایسس یا تهیه شده از اکسی ‌تتراسیکین اشکال دارویی: Cap: 250mg فارماکوکینتیک –...

THIORIDAZINE – تیوریدازین

نام لاتین: thioridazine نام فارسی: تیوریدازین مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مشتق فنوتیازین‌های پـیریدینی‌، آ نـتی‌دوپامینرژیک - آنـتی‌سایکوتیک‌، سداتیو، ضددیس‌کینزی اشکال دارویی: قرص Coated Tab: 10,...

TETRACAINE – تتراکائین

نام لاتین: tetracaine نام فارسی: تترا کائین مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: بی‌ حس‌ کننده موضعی استری -بی‌ حس کننده موضعی اشکال دارویی: قطره استریل چشمی...

TAMSULOSIN – تامسولوسین

نام لاتین: tamsulosin نام فارسی: تامسولوسین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: آنتاگونیست آلفا 1، درمان هیپرپلازی خوش‌خیم پروستات‌ اشکال دارویی: کپسول آهسته رهش Cap S.R.: 0.4mg قرص...

پربازدیدترین ها

جدیدترین ها