شیخ بهایی-قال المولوی المعنوی

« مشورت می‌کرد، شخصی با یکی                             تا یقینش رو نماید، بی‌شکی گفت: ای خوشنام! غیر من بجو                             ماجرای مشورت، با من بگو من عدوم مر تو...

شیخ بهایی-فی‌المناجات

بار الها، ما ظلوم و هم جهول                             از تو می‌خواهیم، تسلیم عقول زانکه عقل هر که را کامل کنی                             خیر دارینی بدو واصل کنی عقل، چون...

فرخی سیستانی-خواستم از لعل او دو بوسه و گفتم

خواستم از لعل او دو بوسه و گفتم                        تربیتی کن به آب لطف خسی را گفت یکی بس بود و گر دو ستانی                        فتنه شود،...

شیخ بهایی-فی‌الفطره

ای لوای اجتهاد افراشته                             روزه‌ی هر روز، عادت ساخته اهل وحدت را به شقوت کرده حکم                             بسته‌شان در ربقه‌ی صم و بکم هان، مشو مغرور بر...

فرخی سیستانی-بوسه‌ای از دوست ببردم به نرد

بوسه‌ای از دوست ببردم به نرد                        نرد برافشاند و دو رخ سرخ کرد سرخی رخساره‌ی آن ماهروی                        بر دو رخ من دو گل افکند زرد گاه...

شیخ بهایی-فی‌العقل

چیست دانی عقل در نزد حکیم؟                             مقتبس، نوری ز مشکوة قدیم از برای نفس تا سازد عیان                             از معانی، آنچه می‌تابد بر آن چون جمال عقل،...

فرخی سیستانی-ای دوستی نموده و پیوسته دشمنی

ای دوستی نموده و پیوسته دشمنی                        در شرط ما نبود که با من تو این کنی دل پیش من نهادی و بفریفتی مرا                        آگه نبوده‌ام...

شیخ بهایی-فی‌التحقیق

ای خوشا نفسی که شد در جستجو                             بس تفحص کرد حق را کو به کو در همه حالات، حق منظور داشت                             حق ورا دانست، ناحق...

فرخی سیستانی-ای جهانی ز تو به آزادی

ای جهانی ز تو به آزادی                        بر من از تو چراست بیدادی دل من دادی و نبود مرا                        از دل بیوفای تو شادی دل دهان دل...

شیخ بهایی-فی مجانسه الذوات بالصفات

داشت هر ذاتی، چو در علم ازل                             خواهش خود را به نوعی از عمل بالسان حال کرد از حق سال                             تا میسر سازدش در لایزال گر...

فرخی سیستانی-ای ترک حق نعمت عاشق شناختی

ای ترک حق نعمت عاشق شناختی                        رفتی و ساختی ز جفا هر چه ساختی کردار من به پای سپردی و کوفتی                        گرد هوای خویش گرفتی...

شیخ بهایی-فی ماهیه الذوات

هر یک از موجود، با طوری وجود                             بهر او موجود شد، انسان نمود بود امر ممکنی از ممکنات                             در ازل ممتاز از غیرش به ذات بود...

فرخی سیستانی-صفت بهار و مدح وزیرزاده ابوالحسن حجاج علی بن فضل...

امسال تازه رویتر آمد همی بهار                        هنگام آمدن نه بدینگونه بود پار پار از ره اندر آمد چون مفلسی غریب                        بی‌فرش و بی‌تجمل و بی‌رنگ...

شیخ بهایی-فی العلم وحده

ای که هستی، روز و شب، جویای علم                             تشنه و غواص، در دریای علم رفته در حیرت که حد علم چیست؟                             از کتب، آیا کدامین...

پربازدیدترین ها

جدیدترین ها