امروز: دوشنبه, ۲۹, بهمن, ۱۳۹۷

HYDROXYZINE – هیدروکسی زین

نام لاتین: hydroxyzine نام فارسی: هیدروکسیزین مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مشـتق پـی‌ پرازیـن - ضدحساسیت - ضـد استفراغ - آرام‌ بـخش آنتی‌موسکارینیک اشکال دارویی: قرص...

VERAPAMIL – وراپامیل

نام لاتین: verapamil نام فارسی: وراپامیل مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: فنیل الکلیل آمین‌، مسدد کانال‌های کلسیمی -‌کاهنده فشـار خون‌، ضدآنژین‌، ضدآریتمی‌، پروفیلاکسی میگرن‌،‌...

VALPROATESODIUM – والپرات سدیم

نام لاتین: valproatesodium نام فارسی: والپرات سدیم مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی: مشتق اسیدکربوکسیلیک - ضدتشنج اشکال دارویی: (Inj: 100mg/ml (3, 5, 10ml E.C.Tab: 200mg Syrup: 200mg/5ml (Valproate sodium...

NORTRIPTYLINE – نورتریپتیلین

نام لاتین: nortriptyline نام فارسی: نورتریپتیلین مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی: ضدافسردگی سه حلقه‌ای‌، ضدافسردگی‌، ضدپانیک‌، ضد نورالژی اشکال دارویی: Cap/F.C. Scored Tab: 10mg, 25mg فارماکوکینتیک –...

METRONIDAZOLE – مترونیدازول

نام لاتین: metronidazole نام فارسی: مترونیدازول مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: نیتروایمیدازول - ضدباکتری‌، ضدپروتوزوئر، ضدآمیب اشکال دارویی: Tab: 250mg Infu: 5mg/ml -100ml Oral susp: 125mg/5ml - as...

METOCLOPRAMIDE – متوکلوپرامید

نام لاتین: metoclopramide نام فارسی: متوکلوپرامید مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: پـاراسمپاتومیمتیک‌، از داروهـای پـروکینتیک و ضـدتهوع و اسـتفراغ و آنتی‌ دوپامینرژیک اشکال دارویی: قرص Tab:...

METHYLPHENIDATE – متیل فنیدیت

نام لاتین: methylphenidate نام فارسی: متیل فنیدات (ریتالین) مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: پیپریدین محرک سیستم اعصاب مرکزی، آنالپتیک اشکال دارویی: قرص Tab: 10mg E.R. Tab: 20mg فارماکوکینتیک...

METFORMIN – مت فورمین

نام لاتین: metformin نام فارسی: متفورمین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: مشتقات بی‌گوانید - ضددیابت اشکال دارویی: F.C. Tab: 500mg, 1000mg فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر: کاهش...

MESALAMINE – مسالامین

نام لاتین: mesalamine نام فارسی: مسالامین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: سالیسیلات‌، ضدالتهاب اشکال دارویی: E. C Tab: 250mg, 400mg, 500mg SR Tab: 250m, 500mg Enema: 4g/100mL Supp: 500mg Granule:...

MEFENAMIC ACID – مفنامیک اسید

نام لاتین: mefenamic acid نام فارسی: مفنامیک اسید مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مشتقات اسید آنترانیلیک - ضد التهاب غیر اسـتروئیدی‌، ضـد درد غیر...

MEBEVERINE – مبورین

نام لاتین: mebeverine نام فارسی: مبورین مصرف در حاملگی: گروه درمانی – دارویی: داروی آنتی‌ اسپاسمودیک اشکال دارویی: قرص S.C. Tab: 135mg قرص آهسته رهش - ریتارد SR Cap: 200mg فارماکوکینتیک...

MEBENDAZOLE – مبندازول

نام لاتین: mebendazole نام فارسی: مبندازول مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: کاربامات - ضد کرم اشکال دارویی: قرص جویدنی Chewable Tab: 100mg فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم...

LOSARTAN – لوزارتان

نام لاتین: losartan نام فارسی: لوزارتان مصرف در حاملگی: C (سه ماهه او) و D (سه ماهه دوم و سوم) گروه درمانی – دارویی: آنتاگونیست غیرپپتیدی گیرنده...

LIDOCAINE – لیدوکائین

نام لاتین: lidocaine نام فارسی: لیدوکایین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: مشتق آمیدی - ضد آریتمی - بی‌حس کننده موضعی اشکال دارویی: Inj Cartidge (Carpool): 2r...

پربازدیدترین ها

جدیدترین ها