حکومت پادشاهی مطلقه

حکومت پادشاهی مطلقه گونه‌ای از پادشاهی که در آن پادشاه به عنوان رئیس حکومت و رئیس حکومت تمام قدرت را در دست دارد و...

حکومت فاشیسم

حکومت فاشیسم توسط رهبر اداره می شود و در این نظام‌ها تمرکز شدیدی بر روی مسائلی هم چون وطن پرستی و هویت ملی قرار...

حکومت دیکتاتوری

حکومت دیکتاتوری توسط یک فرد اداره می‌شود که تمام قدرت در سراسر کشور را در دست دارد. این اصطلاح ممکن است به نظامی اطلاق...

حکومت مطلقه

حکومت مطلقه توسط یک واحد اداره می‌شود که قدرت مطلق را در دست دارد. این واحد می‌تواند یک فرد باشد، همان‌طور که در حکومت‌های...

حکومت خودکامه

حکومت خودکامه توسط یک فرد اداره می‌شود که تصمیماتش موضوع هیچ محدودیت قانونی یا هیچ مکانیسم دیگری برای کنترل و نظارت مردم قرار نمی‌گیرد....

حکومت تکنوکراسی

حکومت تکنوکراسی یا فن سالاری، حکومتی است که توسط افراد تحصیل کرده یا متخصصین حرفه‌ای اداره می‌شود. در این نظام حکومتی اشخاصی که تخصص...

حکومت تیموکراسی

حکومت تیموکراسی یا مالک سالاری، حکومتی است که براساس افتخار و شرافت اداره می‌شود. این نظام حکومتی توسط شهروندان با عزت و صاحبان املاک...

حکومت مریتوکراسی

حکومت مریتوکراسی یا سزاوار سالاری، حکومتی است که توسط سزاوارترین و محق‌ترین افراد اداره می‌شود. در این نظام حکومتی گروه‌هایی ایجاد می‌شوند که بر...

حکومت کراتوکراسی

حکومت کراتوکراسی یا قدرت سالاری، حکومتی است که توسط قدرتمندان اداره می‌شود. در این نظام حکومتی آنهایی که از قدرت کافی برخوردارند تا بتوانند...

حکومت جینیوکراسی

حکومت جینیوکراسی یا نخبه سالاری، حکومتی است که توسط باهوش‌ ترین و نخبه‌ ترین افراد اداره می‌شود. در این نظام حکومتی ویژگی‌هایی همچون خلاقیت،...

حکومت آریستوکراسی

یا اشراف سالاری، حکومتی است که به دست عده‌ای از شهروندان نخبه خود اداره می‌شود. در این نظام حکومتی، شخصی که به اداره کشور...

پربازدیدترین ها

جدیدترین ها