امروز: دوشنبه, ۱, بهمن, ۱۳۹۷

حکومت استراتوکراسی

حکومت استراتوکراسی یا ارتش سالاری، حکومتی است که به دست نظامیان اداره می‌شود. این نظام حکومتی دارای حکومتی نظامی است که در آن حکومت...

حکومت پلوتوکراسی

حکومت پلوتوکراسی یا اغنیا سالاری، نظامی است که توسط ثروتمندان اداره می‌شود. در این نظام حکومتی طبقه‌ای که طبقه حاکم را تشکیل می‌دهند همگی...

حکومت اولیگارشی

حکومت اولیگارشی یا شایسته سالاری حکومتی است که توسط گروهی کوچک از افرادی که منافع مشترک با یکدیگر داشته یا با هم روابط خانوادگی...

حکومت نتوکراسی

حکومت نتوکراسی یا شبکه سالاری که توسط روابط اجتماعی اداره می‌شود؛ اصطلاحی است که توسط هیئت تحریریه نشریه فناوری آمریکایی در اوایل دهه ۱۹۹۰...

حکومت کریتارشی

حکومت کریتارشی یا قاضی سالاری که حکومتی است که توسط قضات اداره می‌شود. این نظام حکومتی از نهادهای اجرایی حقوق تشکیل می‌شود و در...

حکومت ارگاتوکراسی

حکومت ارگاتوکراسی یا کارگر سالاری که توسط پرولتاریا، کارگران و طبقه کارگر اداره می‌شود. نمونه‌های این نظام شامل انقلاب‌ها و شورش‌های کمونیستی است که...

حکومت دمارشی

حکومت دمارشی یا دموکراسی قرعه‌ای که نوعی از انواع دموکراسی است، حکومتی است که در آن حکومت به وسیله افرادی اداره می‌شود که به...

حکومت تمامیت خواه

مشخصه آن قدرتی است که به شدت مرکزی شده است و از قدرتی قاهره بهره می‌جوید که تقریباً سعی در تنظیم تمام ابعاد زندگی...

حکومت خودکامه

این حکومت در جوامعی امکان تحقق می‌یابد که در آنها عده‌ای مشخص از مردم کل قدرت در کشور را به عده‌ای خاص یا به...

حکومت دموکراسی تمامیت خواه

نوعی از دموکراسی که اشاره به نظامی از حکومت دارد که نمایندگان به طور قانونی و توسط مردم انتخاب شده‌اند ولی در قدرت می‌مانند...

حکومت دموکراسی سوسیال

نوعی از دموکراسی که تعریف و تفسیر سرمایه دارانه و لیبرال را رد می‌کند. این مکتب ادعا دارد که در نهایت تکاملی پیش برنده...

حکومت دموکراسی نماینده‌ای

نوعی از دموکراسی که در آن شهروندان یک کشور نمایندگان خود را انتخاب می‌کنند تا ایشان دست به تصویب و ایجاد و اجرای سیاست‌های...

حکومت دموکراسی لیبرال

نوعی از دموکراسی است که شکل حکومت در آن دموکراسی نماینده‌ای است و اعمالش را تحت اصول لیبرالیسم به منصه ظهور می‌رساند. از مشخصه‌های...

حکومت دموکراسی مستقیم

نوعی از دموکراسی است که در آن حکومت از طریق حضور مستقیم مردم شناخته می‌شود. یعنی مردم نمایندگان خویش هستند و خود مستقیماً برای...

پربازدیدترین ها

جدیدترین ها