حکومت آنارشیسم

حکومت آنارشیسم یا هرج و مرج گرایی که گهگاه به این مفهوم بی حکومتی هم گفته می‌شود؛ ساختاری است که برای از بین بردن...

جمهوری فدرال

اتحادیه‌ای فدرال از ایالت‌ها یا استان‌ها که با یک شکل جمهوری در حکومت به هم متصل هستند. مثال‌های این دسته شامل آرژانتین، استرالیا، برزیل، آلمان،...

حکومت ادهوکراسی

حکومتی است که نهادها و اصولی منسجم ندارد و سازمان یافته نیست. این مفهوم دقیقاً مفهوم مخالف بوروکراسی (دیوان سالاری) است و کاملاً در...

جمهوری پارلمانی

یک جمهوری مثل هند و لهستان با یک حکومت انتخابی که رئیس دولت و رئیس حکومت در آن از یک دیگر متمایز هستند و...

حکومت جمهوری دموکراتیک

یک نوع جمهوری از حکومت که کشور در آن یک امر عمومی در نظر گرفته می‌شود، نه ملک حاکمان جهان سوم و دغدغه عده‌ای...

جمهوری مبتنی بر قانون اساسی

توسط حکومتی اداره می‌شود که قدرتش توسط قانون یا قانون اساسی رسمی محدود شده است و انتخاب آن هم توسط همه مردم یا حداقل...

حکومت جمهوری

شکلی از حکومت است که کشور در آن به عنوان یک امر عمومی در نظر گرفته می‌شود، نه این که دغدغه‌ای خصوصی یا ملک...

حکومت انقلابی

در این نظام ساختار موجود حکومت توسط یک گروه کاملاً جدید سرنگون می‌شود. این گروه جدید می‌توانند خیلی کوچک باشند، مثل انقلاب توسط نیروهای...

حکومت جمهوری موز

یک جمهوری موز از نظر سیاسی حکومتی کلپتوراتیک (دزد سالار) ناپایدار است که از نظر اقتصادی به صادرات منابع محدودی (همچون میوه و مواد...

حکومت آنوکراسی

یک آنوکراسی، نوعی از رژیم است که قدرت در آن به نهادهای عمومی واگذار نشده است (آن گونه که در دموکراسی‌های عادی می‌باشد) بلکه...

حکومت آنارشی

آنارشی بیش از یک تعریف دارد. در ایالات متحده، اصطلاح آنارشی نوعاً برای اشاره به جامعه‌ای استفاده می‌شود که هیچ حکومت رسمی ندارد و...

حکومت لیبرتارین سوسیال

نوعی از دموکراسی است که حکومت آن به گونه‌ای غیر وراثتی و غیر اداری اداره می‌شود. در چنین جامعه‌ای مالکیت خصوصی به عنوان وسیله‌ای...

حکومت لیبرتارین

حکومت لیبرتارین یا آزادیخواه، مدافع حکومت حداقلی و اجبار حداقلی است و بر آزادی و اقدامات داوطلبانه تأکید بسیار دارد. لیبرتارین‌ها به طور کلی...

حکومت تئوکراسی

حکومت تئوکراسی یا خدا سالاری، حکومتی است که به دست نخبگان مذهبی خود اداره می‌شود. این نظام حکومتی از نهادهای مذهبی تشکیل شده است...

پربازدیدترین ها

جدیدترین ها