امروز: دوشنبه, ۱, بهمن, ۱۳۹۷

حکومت اکلوکراسی

حکومت اکلوکراسی یا عوام سالاری که توسط انبوه مردم اداره می‌شود. در این نظام حکومتی اداره امور به دست انبوهی از مردم عادی است...

حکومت ادهوکراسی

حکومتی است که نهادها و اصولی منسجم ندارد و سازمان یافته نیست. این مفهوم دقیقاً مفهوم مخالف بوروکراسی (دیوان سالاری) است و کاملاً در...

حکومت مطلقه

حکومت مطلقه توسط یک واحد اداره می‌شود که قدرت مطلق را در دست دارد. این واحد می‌تواند یک فرد باشد، همان‌طور که در حکومت‌های...

حکومت تکنوکراسی

حکومت تکنوکراسی یا فن سالاری، حکومتی است که توسط افراد تحصیل کرده یا متخصصین حرفه‌ای اداره می‌شود. در این نظام حکومتی اشخاصی که تخصص...

حکومت اولیگارشی

حکومت اولیگارشی یا شایسته سالاری حکومتی است که توسط گروهی کوچک از افرادی که منافع مشترک با یکدیگر داشته یا با هم روابط خانوادگی...

حکومت ارگاتوکراسی

حکومت ارگاتوکراسی یا کارگر سالاری که توسط پرولتاریا، کارگران و طبقه کارگر اداره می‌شود. نمونه‌های این نظام شامل انقلاب‌ها و شورش‌های کمونیستی است که...

حکومت پادشاهی مشروطه

نوعی از پادشاهی که در آن پادشاه کشور را اداره می‌کند ولی قدرت وی توسط قانون یا یک قانون اساسی رسمی محدود شده است....

حکومت دموکراسی سوسیال

نوعی از دموکراسی که تعریف و تفسیر سرمایه دارانه و لیبرال را رد می‌کند. این مکتب ادعا دارد که در نهایت تکاملی پیش برنده...

حکومت پلوتوکراسی

حکومت پلوتوکراسی یا اغنیا سالاری، نظامی است که توسط ثروتمندان اداره می‌شود. در این نظام حکومتی طبقه‌ای که طبقه حاکم را تشکیل می‌دهند همگی...

نظام کمونیسم

در یک کشور کمونیست، طبقه کارگر از طریق تعاونی‌ها و اصناف مالک تمام تجارت‌ها و مزارع هستند و خدمات درمانی، آموزشی و رفاهی بین...

جمهوری فدرال

یک اتحادیه فدرال از ایالات یا استان‌ها که از نظام جمهوری برای حکومت خویش بهره می‌جوید. مثال‌های این مورد را می‌توان آرژانتین، استرالیا، برزیل، آلمان،...

نظام فئودالیسم

نظامی از مالکیت زمین‌ها و وظایف است. تحت فئودالیسم تمام زمین‌های در گستره یک پادشاهی متعلق به پادشاه بوده‌اند. با این وجود، پادشاه بعضی...

حکومت مریتوکراسی

حکومت مریتوکراسی یا سزاوار سالاری، حکومتی است که توسط سزاوارترین و محق‌ترین افراد اداره می‌شود. در این نظام حکومتی گروه‌هایی ایجاد می‌شوند که بر...

حکومت نپتوکراسی

حکومت نپتوکراسی یا خویشاوند سالاری نظامی است که توسط فامیل و خویشاوندان فرد یا گروه حاکم اداره می‌شود. در چنین نظامی تمام منافع و...

پربازدیدترین ها

جدیدترین ها