امروز: چهارشنبه, ۲۳, آبان, ۱۳۹۷

حکومت دموکراسی مستقیم

نوعی از دموکراسی است که در آن حکومت از طریق حضور مستقیم مردم شناخته می‌شود. یعنی مردم نمایندگان خویش هستند و خود مستقیماً برای...

حکومت آریستوکراسی

یا اشراف سالاری، حکومتی است که به دست عده‌ای از شهروندان نخبه خود اداره می‌شود. در این نظام حکومتی، شخصی که به اداره کشور...

حکومت دیکتاتوری

حکومت دیکتاتوری توسط یک فرد اداره می‌شود که تمام قدرت در سراسر کشور را در دست دارد. این اصطلاح ممکن است به نظامی اطلاق...

حکومت کورپوریتوکراسی

حکومت کورپوریتوکراسی یا شرکت سالاری که در آن کشور توسط شرکت‌ها اداره می‌شود. نظامی حکومتی که در آن نظام‌های سیاسی و اقتصادی توسط شرکت‌ها...

حکومت آنوکراسی

یک آنوکراسی، نوعی از رژیم است که قدرت در آن به نهادهای عمومی واگذار نشده است (آن گونه که در دموکراسی‌های عادی می‌باشد) بلکه...

حکومت پلوتوکراسی

حکومت پلوتوکراسی یا اغنیا سالاری، نظامی است که توسط ثروتمندان اداره می‌شود. در این نظام حکومتی طبقه‌ای که طبقه حاکم را تشکیل می‌دهند همگی...

حکومت فوبیاکراسی

حکومت فوبیاکراسی یا ترس سالاری حکومتی است که بر اساس ترس و نفرت اداره می‌شود. در این نظام حکومتی اصل تمام سازمان دهی‌ها و...

حکومت پادشاهی انتخابی

نوعی از پادشاهی است که در آن پادشاه منتخب وجود دارد و در تضاد و تقابل با پادشاهی وراثتی قرار می‌گیرد که در آن...

حکومت پادشاهی دوگانه

گونه‌ای از پادشاهی است که در آن اداره حکومت بر عهده دو فرد است، این دو پادشاه روسای حکومت می‌باشند. در بیشتر پادشاهی‌های دوگانه،...

حکومت انقلابی

در این نظام ساختار موجود حکومت توسط یک گروه کاملاً جدید سرنگون می‌شود. این گروه جدید می‌توانند خیلی کوچک باشند، مثل انقلاب توسط نیروهای...

حکومت جینیوکراسی

حکومت جینیوکراسی یا نخبه سالاری، حکومتی است که توسط باهوش‌ ترین و نخبه‌ ترین افراد اداره می‌شود. در این نظام حکومتی ویژگی‌هایی همچون خلاقیت،...

حکومت امپراتوری

نظامی است شبیه به پادشاهی یا سلطنت که در آن قدرت برتر در دستان یک امیر (نامی که برای حاکم در کشورهای مسلمان به...

حکومت جمهوری

شکلی از حکومت است که کشور در آن به عنوان یک امر عمومی در نظر گرفته می‌شود، نه این که دغدغه‌ای خصوصی یا ملک...

جمهوری فدرال

یک اتحادیه فدرال از ایالات یا استان‌ها که از نظام جمهوری برای حکومت خویش بهره می‌جوید. مثال‌های این مورد را می‌توان آرژانتین، استرالیا، برزیل، آلمان،...

پربازدیدترین ها

جدیدترین ها