حکومت کورپوریتوکراسی

حکومت کورپوریتوکراسی یا شرکت سالاری که در آن کشور توسط شرکت‌ها اداره می‌شود. نظامی حکومتی که در آن نظام‌های سیاسی و اقتصادی توسط شرکت‌ها...

جمهوری مبتنی بر قانون اساسی

توسط حکومتی اداره می‌شود که قدرتش توسط قانون یا قانون اساسی رسمی محدود شده است و انتخاب آن هم توسط همه مردم یا حداقل...

حکومت نتوکراسی

حکومت نتوکراسی یا شبکه سالاری که توسط روابط اجتماعی اداره می‌شود؛ اصطلاحی است که توسط هیئت تحریریه نشریه فناوری آمریکایی در اوایل دهه ۱۹۹۰...

حکومت خودکامه

این حکومت در جوامعی امکان تحقق می‌یابد که در آنها عده‌ای مشخص از مردم کل قدرت در کشور را به عده‌ای خاص یا به...

نظام فئودالیسم

نظامی از مالکیت زمین‌ها و وظایف است. تحت فئودالیسم تمام زمین‌های در گستره یک پادشاهی متعلق به پادشاه بوده‌اند. با این وجود، پادشاه بعضی...

حکومت کاپیتالیسم

در یک اقتصاد سرمایه دار یا بازار آزاد، مردم مالک تجارت‌ها و املاک و دارایی‌های خویش هستند و باید خدمات را برای استفاده شخصی...

حکومت نپتوکراسی

حکومت نپتوکراسی یا خویشاوند سالاری نظامی است که توسط فامیل و خویشاوندان فرد یا گروه حاکم اداره می‌شود. در چنین نظامی تمام منافع و...

حکومت مطلقه

حکومت مطلقه توسط یک واحد اداره می‌شود که قدرت مطلق را در دست دارد. این واحد می‌تواند یک فرد باشد، همان‌طور که در حکومت‌های...

حکومت فاشیسم

حکومت فاشیسم توسط رهبر اداره می شود و در این نظام‌ها تمرکز شدیدی بر روی مسائلی هم چون وطن پرستی و هویت ملی قرار...

حکومت جمهوری موز

یک جمهوری موز از نظر سیاسی حکومتی کلپتوراتیک (دزد سالار) ناپایدار است که از نظر اقتصادی به صادرات منابع محدودی (همچون میوه و مواد...

حکومت ادهوکراسی

حکومتی است که نهادها و اصولی منسجم ندارد و سازمان یافته نیست. این مفهوم دقیقاً مفهوم مخالف بوروکراسی (دیوان سالاری) است و کاملاً در...

حکومت پلوتوکراسی

حکومت پلوتوکراسی یا اغنیا سالاری، نظامی است که توسط ثروتمندان اداره می‌شود. در این نظام حکومتی طبقه‌ای که طبقه حاکم را تشکیل می‌دهند همگی...

حکومت تمامیت خواه

مشخصه آن قدرتی است که به شدت مرکزی شده است و از قدرتی قاهره بهره می‌جوید که تقریباً سعی در تنظیم تمام ابعاد زندگی...

حکومت جمهوری اسلامی

کشورهایی مثل ایران، افغانستان و پاکستان که جمهوری‌هایی هستند که بر طبق شریعت اسلامی و قوانین اسلامی اداره می‌شوند.

پربازدیدترین ها

جدیدترین ها