حکومت کلپتوکراسی

حکومت کلپتوکراسی یا دزد سالاری نظامی است که توسط دزدان اداره می‌شود. در این نظام حکومتی مقامات رسمی و تمام طبقه حاکم در کل...

حکومت پلوتوکراسی

حکومت پلوتوکراسی یا اغنیا سالاری، نظامی است که توسط ثروتمندان اداره می‌شود. در این نظام حکومتی طبقه‌ای که طبقه حاکم را تشکیل می‌دهند همگی...

حکومت نتوکراسی

حکومت نتوکراسی یا شبکه سالاری که توسط روابط اجتماعی اداره می‌شود؛ اصطلاحی است که توسط هیئت تحریریه نشریه فناوری آمریکایی در اوایل دهه ۱۹۹۰...

حکومت تیموکراسی

حکومت تیموکراسی یا مالک سالاری، حکومتی است که براساس افتخار و شرافت اداره می‌شود. این نظام حکومتی توسط شهروندان با عزت و صاحبان املاک...

حکومت مریتوکراسی

حکومت مریتوکراسی یا سزاوار سالاری، حکومتی است که توسط سزاوارترین و محق‌ترین افراد اداره می‌شود. در این نظام حکومتی گروه‌هایی ایجاد می‌شوند که بر...

حکومت انقلابی

در این نظام ساختار موجود حکومت توسط یک گروه کاملاً جدید سرنگون می‌شود. این گروه جدید می‌توانند خیلی کوچک باشند، مثل انقلاب توسط نیروهای...

حکومت پادشاهی انتخابی

نوعی از پادشاهی است که در آن پادشاه منتخب وجود دارد و در تضاد و تقابل با پادشاهی وراثتی قرار می‌گیرد که در آن...

حکومت جینیوکراسی

حکومت جینیوکراسی یا نخبه سالاری، حکومتی است که توسط باهوش‌ ترین و نخبه‌ ترین افراد اداره می‌شود. در این نظام حکومتی ویژگی‌هایی همچون خلاقیت،...

حکومت آنوکراسی

یک آنوکراسی، نوعی از رژیم است که قدرت در آن به نهادهای عمومی واگذار نشده است (آن گونه که در دموکراسی‌های عادی می‌باشد) بلکه...

حکومت پادشاهی فدرال

یک پادشاهی فدرال، فدراسیونی از ایالات است که یک پادشاه بر تمام آن حکومت می‌کند ولی هر ایالت پادشاه خود را داشته یا حتی...

حکومت اکلوکراسی

حکومت اکلوکراسی یا عوام سالاری که توسط انبوه مردم اداره می‌شود. در این نظام حکومتی اداره امور به دست انبوهی از مردم عادی است...

حکومت پادشاهی فدرال

نوعی از پادشاهی که در آن ایالت‌های فدرالی مختلفی وجود دارد که تمام آن‌ها به وسیله یک پادشاه که در راس فدراسیون قرار دارد،...

حکومت پادشاهی دوگانه

گونه‌ای از پادشاهی است که در آن اداره حکومت بر عهده دو فرد است، این دو پادشاه روسای حکومت می‌باشند. در بیشتر پادشاهی‌های دوگانه،...

حکومت کاکیستوکراسی

حکومت کاکیستوکراسی یا ناشایسته سالاری و پخمه سالاری، حکومتی است که توسط احمق‌ها اداره می‌شود. نظامی حکومتی که در آن بدترین یا کم صلاحیت...

پربازدیدترین ها

جدیدترین ها