نظام ماگوکراسی

0

نظام ماگوکراسی یا شعبده سالاری، توسط حکومتی اداره می‌شود که بالاترین مقامات آن را شعبده بازان، جادوگران، ساحران و ساحره‌ها تشکیل می‌دهند. این مدل به شدت شبیه رژیم‌هایی است که به طوری گسترده در داستان‌های تخیلی و ژانر فانتزی به تصویر کشیده شده است.

۰