بیماری جنون گاوی در بز

0

بیماری جنون گاوی در بز

پزشکان متخصص اعلام کردند برای نخستین بار به طور طبیعی بیماری جنون گاوی از گاو به حیوان دیگری در طبیعت منتقل شده است.
کمیسیون اروپا تایید کرده که این بیماری که بافت های مغز را از بین می برد برای نخستین بار در بز شناسایی شده است.
کارشناسان در ابتدا تصور می کردند این بز به بیماری مشابهی مبتلا شده ، در عین حال آزمایش های انجام شده بر روی این حیوان نشان داد این بز به بیماری جنون گاوی مبتلا شده است.
دانشمندان برای تایید این موضوع مجبور شدند بافت های مغز این بز را به موش تزریق و دو سال صبر کنند تا معلوم شود آیا موش نیز به “بی اس ای” مبتلا می شود یا خیر.
کمیسیون اروپا اکنون تایید کرده است که “بی اس ای” از گاو به بز سرایت می کند و این نخستین بار است که این بیماری به طور طبیعی به گونه دیگری منتقل شده است.

منبع:دانشنامه حیوانات

۰