بیماری تب برفکى گوسفند

0

بیماری تب برفکى گوسفند

عامل بیمارى ویروسى است که مقاومت آن در هواى خشک بسیار زیاد و در جایگاه‌ها و در میان تودهٔ علوفهٔ خشک حتى به‌مدت یک‌ماه مى‌تواند قدرت بیمارى‌زائى خود را حفظ نماید. این ویروس باعث جراحات شدید در دهان، پستان و دست و پاى حیوانات نشخوارکننده مى‌گردد. براى جلوگیرى از این بیماری، واکسیناسیون زیرجلدى تمام حیوانات مسنتر از ۶ ماه باید انجام بگیرد.
دام‌هائى که براى اولین بار تزریق مى‌شوند، تجدید واکسیناسیون بعد از یک ماه ضرورى است، هر ۶ ماه یکبار دام‌هاى سالم و غیرآلوده باید واکسیه شوند، از واکسیناسیون به‌خصوص در دوران باردارى و دام‌هاى کمتر از ۴ ماه باید جلوگیرى کرد.
در مواردى که این بیمارى در یک منطقه دیده مى‌شود لازم است حیوانات سالم از آلوده‌ها جدا گردیده و حیوانات آلوده علامت‌گذارى شوند. حیوانات سالم در منطقه‌اى که بیمارى در آن دیده شده است، نباید از محل خارج شوند مگر براى کشتار، از شیر و فرآورده‌هاى شیرى این حیوانات نباید استفاده شود. براى جلوگیرى از اشاعهٔ بیمارى مى‌باید محل و لوازمى که با حیوان بیمار در تماس بوده‌اند، با محلول ۴ گرم در لیتر سود سوزآور ضدعفونى شوند.

منبع:دانشنامه حیوانات

۰