پولیشیاس فابیان – DINNER PLATE ARALIA

0

نام علمی :POLYSCIAS FABIAN
خانواده :ARALIACEAE – عشقه
بومی منطقه :برزیل
نام های دیگر :Geranium-leaf Aralia,Fabian Aralia,پولی شیاس

پولیشیاس فابیان

‫ﭘﻮﻟﻲ ﺷﻴﺎس ‪ Polyscias‬اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻩ که از ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﮔﻴﺎهاﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﻨﺠﻪ ای ﻳﺎ‬ ﺁراﻟﻴﺎﺳﻪ ‪ Araliacees‬اﺳﺖ کمتر در ﻣﻌﺮض ﻓﺮوش ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد. زﻳﺮا ﺑﺮای رﺷﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ رﻃﻮﺑﺖ و ﺣﺮارت اﺣﺘﻴﺎج‬ دارد .‬
درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻻزم برای نگهداری این گیاه ﺣﺪود ۲۰ ﺗﺎ ۲۲ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد می ﺑﺎﺷﺪ .‬
‫ﮔﻠﺪان ﺁﻧﺮا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ درون ﺟﺎﮔﻠﺪاﻧﻲ که ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ از ﭘﻴﺖ ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮار‬ داد و ﻳﺎ ﺁﻧﺮا در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﮔﺮم ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﻮد .‬
Polyscias Fabian به آفتاب کامل با سایه خیلی کم نیازدارد و درجه حرارت متوسط برای این گیاه مناسب است
بهترین خاک برای پولیشیاس مخلوط خاک شامل ۱ قسمت تورب خزه ، ۲ قسمت لوم ، ۲ قسمت ماسه و کمی پرلیت کیباشد
آفات شایع گیاه زینتی پولی شیاس عبارتند از : شته ها ، کنه عنکبوتی و شپشک های آردآلود (Mealy Bugs)
شایع ترین آسیب این گیاه آبیاری بیش از حد است. در طول فصل رشد هر سه-چهار روز یکبار و در طول ماه های زمستان هر دو هفته یکبار آبیاری کافی است
‫تکثیر گیاه ﭘﻮﻟﻲ ﺷﻴﺎس ‪ Polyscias‬ﺑﻪ روش ﻗﻠﻤﻪ زدن ﺳﺎﻗﻪ در‬ ﺧﺎک ﮔﺮم اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﻴﺮد .‬

: منابع
http://taftan.persiangig.com/پولی%۲۰شیاس.pdf
http://www.denverplants.com/foliage/html/arafab.htm

۰