قایق رانی موتوری

0

قایق رانی موتوری

استفاده از موتور در قایق ها موجب پیدایش ورزش قایقرانی موتوری شده است.
موتور قایق های موتوری، بیشتر در بیرون از بدن قایق قرار دارد. این موجب می شود که در اثر سرعت، قسمت جلوی قایق از آب بیرون آید و از مالش / اصطکاک کم شود.
چون اصطکاک قایق های موتوری با آب کم است و قادر هستند با سرعت زیاد حرکت کنند.
بعضی از قایق های موتوری تا ۱۵۰ کیلومتر در ساعت سرعت دارند.
این قایق ها بر پایه شکل و نوع موتورشان رده بندی می شوند.

منبع : دفتر: شگفتگی های آفرینش – جلد ۱ – دریا سرچشمه حیات

۰