شبستری-سال از ماهیت نطق و بیان

0

چه بحر است آنکه نطقش ساحل آمد                             ز قعر او چه گوهر حاصل آمد

۰