مسعود سعد سلمان-زشت باشد که شعر گوید کس

0

در وفات محمد علوی                 خواستم زد به نظم یک دو نفس

باز گفتم که در جهان پس از او                 زشت باشد که شعر گوید کس

۰