سوپر کنتاکت بین المللی

0

icon

سوپر کنتاکت بین‌المللی، در زبان هنرهای رزمی به معنای مبارزه‌ برتر است.

در این سبک سعی شده است کلیه‌ مسابقات، تکنیک‌ها و شیوه‌های مرسوم و برتر مبارزاتی در هنرهای رزمی آزاد به کار برده شود تا اعضا و قهرمانان آن بتوانند در کلیه‌ مسابقات آزاد شرکت نمایند. توضیح و تشریح سوپر کنتاکت بین‌المللی تنها در کلاس آموزش و گذراندن روزهای سخت و لذت‌ بخش‌ تمرین مقدور است.

همانطور که در آغاز نیز بدان اشاره شد، معنی تحت اللفظی این سبک به مفهوم مبارزه برتر است. اما قطعاً اگر یک سبک رزمی در مبارزه، تنها خلاصه شده و در پی آن مفاهیم اخلاقی و سیستم مدون آموزشی وجود نداشته باشد در دراز مدت محکوم به فنا خواهد بود.

سوپر کنتاکت بین‌المللی به گونه‌ای طراحی شده است که از یک روش مبارزاتی به یک سبک ارتقا پیدا نماید. حیات دائمی سوپر کنتاکت از طبیعت آن ناشی خواهد بود و بایستی تکنیک‌های رسمی آن را با روحیه‌ عمیق فردی ترکیب نماییم. به همین لحاظ نباید تصور نماییم که سوپر کنتاکت بین‌المللی یک روش مبارزاتی برای شکست دشمن یا حریف ورزشی است. بلکه این سبک وسیله‌ای برای پیشرفت افراد در زمینه جسمی و روحی است. یا به عبارتی ساده‌تر سوپر کنتاکت بین‌المللی روشی برای تکمیل شخصیت افراد در سطوح مختلف سنی، فیزیکی و روحی است.

۰